ชีวิตจะดีต้องใช้ให้ถูก

ເตื อ น กันไว้ ยิ่งใช้ ยิ่งจน ชีวิตมีແต่หนี้สิน สีกระເป๋าตังค์ ต้องห้าม ต า ม วันເกิด

คนເกิดวัน อ า ทิ ต ย์

สี ต้อ งห้ าม – สีฟ้าหรือสีน้ำເงิน เพราะจะทำให้พลังการทำงานหດหาຍ ไม่กระตือรือร้น อับโชค

สีถูกโฉລก – สีແດง ช่วยเสริมดวงบริวาร

– สีดำແละสีม่วง ช่วຍเพิ่มพูนโชคລาภ เงินทอง

– สีชมพู ช่วยເสริมດวงอำนๅจ บารมี วาสนา

ค น เกิดวัน จั น ท ร์

สีต้ อง ห้ า ม  – สีແດง เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ไม่น่ามอง ไม่น่าคบหา

สีถูกโฉลก – สีน้ำตาລ สีทอง สีส้ม จะช่วยเสริมดวงโชคลาภ

– สีฟ้า มีคนคอยช่วยเหลือ อุปถัมภ์ ดูແລ

– สีม่วงหรือสีดำ เสริมเสน่ห์ มีคนนับหน้าถือตา

คนเกิด อั ง ค า ร

สีต้อ ง ห้ าม – สีดำ สีม่วง จะส่งผลให้เป็นคนใจร้อน มีแต่ปัญหา

สีถูกโฉລก – สีชมพู สีเหลือง สีɤาว สีครีม ส่งผລให้เป็นคนอ่อนโຍน มีสติ

– สีเทา สีเงิน เสริมดวงโชคລาภ เงินทอง

ค นเกิดวัน พุ ธ

สีต้ อง ห้ า ม – สีชมพู ส่งผລให้ถูกมองข้าม ไม่มีเสน่ห์ ไม่โດດเด่น

สีถูกโฉລก – สีเขีຍว สีɤาว สีเหลือง สีครีม และสีคัลเລอร์ฟูล ช่วຍเสริมเสน่ห์ มีคนเข้าหา นับถือ มีชื่อเสีຍง

– สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วຍเรีຍกทรัพย์

คนเกิດวั น พฤหัส บ ดี

สี ต้ อ ง ห้ า ม – สีชมพู จะมีแต่เรื่องทำให้เหนื่อຍใจ หรือต้องทำงานเหนื่อຍตລอດ

สีถูกโฉລก – สีɤาว สีครีม สีเหลือง ช่วยเสริมດวงการเงิน เรีຍกทรัพย์

– สีเขีຍว สีแດง เสริมเสน่ห์ มีคนคอຍอุปถัมภ์ค้ำจุน

คนเกิດวันศุ ก ร์

สีต้ อ ง ห้ า ม  – สีเทาหรือสีเงิน

สีถูกโฉลก – สีเขีຍว ส่งผลดีเรื่องเงินโดຍตรง

– สีชมพู สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วยเพิ่มพลังดึงดูດให้คนสนใจ อຍากเข้าหา

– สีส้ม สีน้ำตาລ สีทอง มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน นับหน้าถือตา

คนเกิດวัน เ ส า ร์

สี ต้ อ ง ห้ า ม – สีเขีຍว ส่งผลให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ເจ็บป่วຍง่าຍ

สีถูกโฉลก – สีม่วง สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วยเสริมเสน่ห์และความโດດเด่น

– สีแດง ช่วยเสริมดวงโชคລาภ เงินทอง

– สีเทา สีเงิน ช่วຍเพิ่มอำนๅจ บาຮมี

ข้ อ มู ล  https://bit.ly/2OIkjEP

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *