11 บ าปที่ควรรู้ เราอาจทำไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจจะนำพาให้ชีวิตเราต กต่ำ

บ าป เป็นกรร มที่ทำให้ชีวิตเราต กต่ำ คือ อุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จ หยุดทุกบ าปได้ ชีวิตดีขึ้น

บ าป นั้นประกอบด้วยเจตนา และไม่เจตนา

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไร แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ต้องไม่ ดี

การเกิดบ าปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน

คือ ทางวาจา ทางกาย และทางใจ

ในทางธรรมมีการกล่าวถึง บ าป 11 อย่าง ที่เราอาจเผลอทำ นั้นมีอยู่ว่า..

บ าปที่ 1 : การชอบ โ ก ห ก ไม่รักษาคำพูดของตน

บ าปที่ 2 : ยกย่องให้เกียรติคนเล วให้มีอำ น าจ เหนือตน

บ าปที่ 3 : เป็นผู้ที่ ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบุพการี

บ าปที่4 : ความตระหนี่ถี่เหนียวและเห็น แ ก่ ตัว

บ าปที่ 5 : ความแข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน

บ าปที่ 6 : การไม่คบบัณฑิต แต่คบคนพ าล

บ าปที่ 7 : การ มั ว เ ม า ใน อ บ า ย มุ ข

บ าปที่ 8 : การไม่รู้จักปล่อยวางใน ก า ม า ร ม ณ์ และไม่ยินดีใน พ ร ห ม จ รรย์

บ าปที่ 9 : การเป็นผู้เกียจคร้าน ไม่ขยันทำมาหากิน

บ าปที่ 10 : การไม่ยินดี ในคู่ครองของตน

บ าปที่ 11 : การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน ไม่รู้จักอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต

หนทางแห่งความเสื่ อ ม 11 ประการนี้ พระพุทธองค์ท่านย้ำเสมอว่า เป็นทางเสื่ อ ม สุดที่มนุษย์ควรเลี่ ย ง ที่สุด

เพราะในบางครั้งเราอาจเผลอ กระทำไป แต่ก็จะปิดทางเจริญทั้งปวงนั้นอยู่ดีนั่นแหละ

มันดึงชีวิตต ก ต่ำอย่างที่สุด ปิดทุกทางบุญ หากละทั้ง 11 ประการนี้ได้ จะเกิดบุญใหญ่ เปิดทางบุญขึ้น เปิดทางเจริญให้แก่ชีวิตของตน

“การทำบ าป ไม่ว่าที่แจ้งหรือที่ลับ
มันเป็นบ าปเสมอกันหมด
ทำที่แจ้งก็เป็นบ าปทำที่ลับก็เป็นบ าป
…เพราะเราเป็นผู้ทำบ าปเอง…
บ าปก็จะเป็นของเราเอง
ไม่เกี่ยวกับที่แจ้งหรือที่ลับ”

ขอบคุณ : ธ.ธรรมรักษ์