คนที่ขิอิ จฉาจะชอบสรรหาแต่คำดูถูกคนอื่น เพราะกลั วคนอื่นได้ดี(สังเกตได้ง่ายๆ3ข้อนี้)

คนเราทุกคนนั้น ไม่ว่าใครก็ต้องเจอกับคนที่ไม่ชอบเรา ในปัญหาการโดนอิจฉ าการโด นกล่าวร้ า ย

หากไม่รู้จะทำอย่ างไรจริงๆ อย ากให้ทุกคนได้อ่ านบทคว ามนี้ เอาเป็นว่าคุณไม่ต้องลดตัว ไปโต้เถียงอธิบายความจริง

ให้กับคนอื่นๆที่ “หูเบา” ฟังหรอก เพราะอธิบายอย่างไร คนประเภทนี้ก็จะเอาเรื่ องคุณให้ได้

คอยจะเถียงไม่ฟังเห ตุผล เพราะจุดประสงค์ของเขาไม่ใช่การ “สื บหาข้ อเท็ จจริง”

แต่คือ “การเห็นคุณแ ย่ลง” เพราะพวกเขาจะได้รู้สึกดีขึ้นมาอีกหน่อย และการไปโต้เถี ยงกับคนแบบนี้

จะไม่มีวันจบ แต่มันจะทำล าย “ความสงบใจ”คุณเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรา “ยอมไม่ได้” ซะงั้น เพราะเสียประช ากรดีๆ

ให้กับฝ่ายอ ธ รรมไป และคนดีๆ อย่ างเราเนี่ย ต้องไม่เป็นเห ยื่ อ คนเหล่านี้ และวันนี้เราจึงมีหลักคิดที่เป็นที่จะช่วยคุณได้

1. อย่ าลืมว่าคนที่อิจฉาคิดร้ า ยกับคนอื่น มันก็เหมือน“ตก น ร ก ทั้งเป็น” นั่นแหละ

เพราะใจที่ร้อนรุ่ม กังวล นี่แหละคือนร ก เพราะการอิจฉ าเกลี ย ดชังคนอื่น ถือเป็น“การทำโท ษ”

คนๆนั้น แต่อย่ าไปคิดแ ก้แค้ นเขาให้ “ก ฎแห่งก ร ร ม” จัดการ ถ้าคุณตอบโต้ไปมันจะเป็น “ก ร ร ม” ของคุณด้วยนะ

2. คุณอย่ าถูกคนแบบนี้ล ากไปลง “น ร กในใจ” กับเขาด้วย เพราะคุณต้องอยู่“สวรรค์ในอก”

ไม่ยอมลงไป “ทุ กข์” กับพวกเขา เพราะหากคุณลดความสุข และสงบใจของคุณ

มีความทุ กข์เพิ่มขึ้น เพราะคนเหล่านี้ นั่นหมายถึงเขาชนะ หมายความว่าเรามีหน้าที่แค่

ดูแล “จิตใจ”ของเราให้มีความสุขเสมอไม่รุ่มร้อนไม่กังวลอย่ าลดความสุขตัวเอง

ใครพูดอะไรมาก็ไม่กระทบ กระเทือนจิตใจ เหมือนมี “เกร าะกำบัง” น้ำล ายย าพิ ษของคนอื่น

คนที่อิจฉาเกลี ย ดชังคุณยิ่งจะปี๊ด เพราะเห็นคุณมีความสุข มีคำกล่าวว่า การแก้แ ค้ นที่ดีที่สุด

คือ ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เพราะการที่คุณรุ่งเรืองดีขึ้น มีความสุขขึ้น คนขที่อิจฉาคุณ

จะยิ่งทนไม่ได้ ยิ่งร้ อนรุ่มในใจมากขึ้น เหมือนตก น รกทั้งเป็น น่าสงส ารมาก แล้วส่วนเรื่องที่เค้าจะ “สะใจ”

คือ การเห็นคุณมีความทุ กข์ เหมือนพวกเขา แล้วเรายอมได้หรือที่จะให้เขา “สะใจ”

3. เริ่มลงมือทำบางสิ่งที่ปกป้ องตัวคุณเอง เพราะการไม่ยอมให้น้ำล ายคนอื่น

มาเป็น“ย า พิ ษ”ในใจคุณ ไม่ได้แปลว่าคุณยอมเป็น “พรมเช็ ดเท้ า” ให้คนอื่น ฉะนั้นให้ไตร่ตรองอย่ างดี คือ

1. มีมา ต รการป้ องกันตัวเรา เพราะเราต้องเป็นคน “ฉลาด มีไหวพริบ” ให้มาก

2. มีเกราะป้ องกันจิตไม่ให้เราคิดลบ หรือทุกข์ไปกับเขา

สรุป ความสุขทั้งหมดของคุณนั้นคุณเองเป็นคนควบคุม เพราะความสุขอยู่

ในใจของคุณเอง อย่ าลดตัว ไปตอบโต้พวกเขา ด้วยวิธีการเดียวกัน

พวกเขาจะเก่งกว่า คุณในวิธีการของเขา ฉะนั้นอย่าไปทำแบบเขา หากเราทำแบบเขา เราเองก็ไม่ต่างจากเขาเลย

ขอบคุณ : บั ณ ฑิ ต อึ้ งรั ง ษี